Đăng ký để nhận sự giúp đỡ hoặc giúp đỡ người khác

Dù bạn đang cần sự giúp đỡ hay muốn cung cấp sự hỗ trợ, hãy điền vào biểu mẫu này để nhóm của chúng tôi có thể đưa thông tin của bạn vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi và kết nối bạn với những gì bạn cần. Điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm để ứng phó ngay bây giờ là thu thập thông tin và đảm bảo chúng ta có thông tin cụ thể về những người dễ bị tổn thương và những người có thể giúp đỡ. Khi chúng ta có những thông tin đó, chúng ta có thể làm những điều tuyệt vời để giúp đỡ lẫn nhau và cho những nỗ lực tập thể của chúng ta.

Đơn đăng ký tham gia Tổ Chức Ứng Phó với COVID