Nguồn tài nguyên

Bản thông tin về Vi-rút Corona bằng nhiều ngôn ngữ

Tài liệu tham khảo PDF nhanh về Vi-rút Corona, phải làm gì để phòng ngừa và gọi ai để được giúp đỡ, bao gồm cả số điện thoại của Quận Oakland. Xin hãy chia sẻ những nguồn tài liệu này!

Chúng tôi đang cập nhật thường xuyên thêm nhiều liên kết và nguồn thông tin vào danh sách dưới đây. Nếu bạn có bất cứ điều gì khác muốn bổ sung, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trang web chính thức & Đường dây nóng