Theo Dõi Phản Ứng Cộng Đồng

Xin hãy cho chúng tôi biết bạn đã giúp đỡ người mà bạn được phân cho trợ giúp như thế nào để chúng tôi chắc chắn rằng mình đang theo xát tình hình một cách tốt nhất.

  • Check the communication sent to you to locate this information.
  • Check the communication sent to you to locate this information.
  • Include information about what you may have purchased for them, how you served them specifically, and your overall interaction.